ANASAYFA         TR - ENG
 
 

SUYUN H?KAYES?

DO?AL, TAR?H? VE SA?LIKLI...

Rivayete göre K?r?ehir Beyi’nin o?lu çaresiz bir hastal??a tutulmu?, her yeri yaralarla dolmu?. Hekimler ne yapt?ysa fayda etmemi?.
K?r?ehir Beyi’nin umudu kesilmi?, göz görmeyince gönül katlan?r diyerek o?lunu götürüp bir da?a b?rakmalar?n? emretmi?. Efsane bu ya emir yerine getirilmi?, çocuk K?r?ehir’e 15 km uzakl?ktaki Emirburnu Da??’n?n eteklerine kurtlar ku?lar parçalar da bu illetten ölerek kurtulur diye b?rak?lm??.

Çocuk yapayaln?z ölümü beklerken, hastal?kl?, her yeri irin içerisinde bir kurt görmü?. Kurt sürüne sürüne da??n ete?indeki batakl??a girmi?, çamura bulanm?? sonra da ç?km??, iki gün bu böylece sürmü?. Derken, iki gün sonra canl?, iyile?mi? bir kurt olarak ç?km?? batakl?ktan. Kurtu izleyen çocuk bir keramet oldu?unu dü?ünüp sürüne sürüne batakl??a girmi?, suyundan içmi?. Bir iki gün derken aya?a kalkm??, yürümü?.

Baba oca??na geri dönmü?. Çocu?u görenler gözlerine inanamam??lar. Çocuk olan biteni anlatm??. K?r?ehir Beyi de batakl??? kapl?ca haline getirerek, üzerine bir kubbe, yan?na da bir mescit yapt?rm?? derler. ??te bizim suyumuz bu rivayeti do?rular nitelikte dolmaktad?r havuzlar?m?za.
 
(Kaynak:?l Kültür ve Turizm Müdürlü?ü)

TERMAL & SPA

> Termal Su
> Suyun Hikayesi
> SPA Merkezi
 
 
 
40100 Bağbaşı - Kırşehir / TÜRKİYE
Tel : +90 386 240 40 40 / Faks : +90 386 240 40 50
info@makissos.com.tr